ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ೨೦೧೭/೧೮

ಕ್ರ.ಸಂ

 ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮಿಂಚೆ

೦೧   

ಕುಲಪತಿಗಳು 
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101

 ೦೮೩೫೨- ೨೨೯೦೨೫

vc@kswu.ac.in

೦೨

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮೀಷನರ್ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆಯ
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

 ೦೮೦-೨೨೨೬೩೩೨೭

 ೯೪೪೮೧೦೪೬೪೪

bngcce@kar.nic.in 

jdce2010@gmail.com

೦೩ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

 ೦೮೦-೨೨೨೫೦೬೫೯

egudte@yahoo.com

೦೪    
ಶ್ರೀ ವಿವೇಕರಾವ್ ವಸಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು,
ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಅಂಚೆ, ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

  ೯೪೪೯೦೬೨೪೩೪

vivekpatil579@gmail.com

೦೫
ಪ್ರೊ.ಸಂಜೀವಕುಮಾರ.ಕೆ.ಎಂ
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಮವಿವಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂಬಿಎ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಅಮವಿವಿ
ವಿಜಯಪುರ – 58610
  ೯೪೪೮೯೯೩೬೦೮ sanjeevkarnaik@gmail.com
೦೬
ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಬಿ.ಮಾಡಗಿ
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಅಮವಿವಿ,
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಜೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610
  ೭೪೦೬೮೬೩೮೨೨ madagisb@gmail.com
೦೭
ಪ್ರೊ.ಅಜೀಜ ಮಕಾನ್‍ದಾರ
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610
೯೮೪೫೦೫೧೦೯೭
azizmakandar@gmail.com
೦೮
ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಸುನಂದಮ್ಮ 
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610
೯೪೪೮೯೮೬೦೩೧ rsunandamma@yahoo.in
೦೯
ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂಬಿಎ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610

 ೯೪೪೮೮೯೨೦೨೪

drkamashetty2003@yahoo.com

೧೦

ಪ್ರೊ.ವಿಜಯಶ್ರೀ ಸಬರದ 
ಡೀನರು, ಕಲಾ ನಿಕಾಯ
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 586101

 ೮೬೧೮೦೩೭೫೨೦

sabarad.vijayashree@gmail.com

೧೧

ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಜಿ.ತಡಸದ 
ಡೀನರು, ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610

 ೯೪೪೮೧೮೦೯೭೩

pgtadasad@gmail.com
೧೨
ಪ್ರೊ.ಅಜೀಜ ಮಕಾನ್‍ದಾರ
ಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ & ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610
೯೮೪೫೦೫೧೦೯೭ azizmakandar@gmail.com
೧೩
ಪ್ರೊ.ಸಂಜೀವಕುಮಾರ.ಕೆ.ಎಂ
ಡೀನರು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯ, 
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610
೯೪೪೮೯೯೩೬೦೮ sanjeevkarnaik@gmail.com

೧೪

ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಡೀನರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ಅಮವಿವಿ,
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610

 ೦೯೮೪೫೬೪೦೭೭೨

drchandrappan@gmail.com

೧೫

ಡಾ.ಶಾಂತಾದೇವಿ.ಟಿ
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, & ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು,
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 586101

 ೯೪೪೮೨೨೭೮೭೮

shantaakkaraki@gmail.com

೧೬
ಪ್ರೊ.ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, &
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ.

೯೬೧೧೪೮೮೨೦೫

onkarkakade@gmail.com
೧೭
ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎ.ಖಾಜಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯೋಜನಾ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ & ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಲಿ,
ಅಮವಿವಿ

 ೯೪೪೮೧೪೯೧೨೪

sakazi@rediffmail.com

೧೮
ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಲಿ & ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610

೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೧೯

೯೮೪೫೦೫೧೦೯೭

cdckswub@gmail.com

೧೯

ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ
ನಿರ್ದೇಶಕರು , ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, &
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 586101

 ೯೯೪೫೫೬೬೪೧೧

rajumahila@rediffmail.com

೨೦
ಕುಲಸಚಿವರು
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ – 586101
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೧ registrarkswub@gmail.com

೨೧

ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101

 ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೩

exambijapur@gmail.com

೨೨
ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101

 ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೮೯

fokswuv@gmail.com