ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೧೦/೨೦೨೦ Admission Bank Account Details ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೧೦/೨೦೨೦ PG Admission Notification and Instructions 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೧೦/೨೦೨೦ PG, PG Diploma & Certificate Courses Abstract Fees Structure 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೧೦/೨೦೨೦ PG Admission Application Form 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೧೦/೨೦೨೦ Prospectus 2020-21 ಕನ್ನಡ  English
೨೬/೦೮/೨೦೨೦ ಪರಿಷ್ಕ್ರಿತ 2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ III ಮತ್ತು IV ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೦೮/೨೦೨೦  2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ III ಮತ್ತು IV ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೯/೦೮/೨೦೧೯ M.Phil/Ph.D Admission Notification 2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೦೮/೨೦೧೯ PG Centres Admission Date Extension Notification for the year 2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೮/೨೦೧೯ PG Centres Admission Date Extension Notification for the year 2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೦/೦೭/೨೦೧೯ Application form for Admission to First Semester year 2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೭/೨೦೧೯ PG 3rd & 4th Semester Admission Notification & Application form for the year 2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ