371(J) Non-Teaching Recruitment

 

Sl.No Date Title View/Download
೦೧ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J) Non-Teaching Re-notification
೦೨ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J) Notification Group A and Group B
೦೩ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J) Notification Group C and Group D
೦೪ ೦೯/೦೫/೨೦೧೯ 371(J)  Application Form

 

ಮಹಿಳಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ
Sl.No Date Title View/Download
೦೧ ೧೬/೦೮/೨೦೧೯ ಮಹಿಳಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ (Walk-in interview on 16/08/2019)

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ
Sl.No Date Title View/Download
೦೧ ೦೬/೦೮/೨೦೧೯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ (Walk-in interview on 06/08/2019)

 

ಅತಿಥಿ ಸಹಾಯಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು
Sl.No Date Title View/Download
೦೧ ೨೦/೦೭/೨೦೧೯ ಅತಿಥಿ ಸಹಾಯಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
Sl.No Date Title View/Download
೦೧ ೨೧/೦೬/೨೦೧೯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ (Walk in interview)