ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ  ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
೦೧ /೦೩/೨೦೧೯ Postponement of NAAC Awareness Programme Click Here
೦೨ ೨೫/೦೨/೨೦೧೯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೦೩ ೨೨/೦೨/೨೦೧೯ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರ ಯಾದಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೦೪ ೩೧/೦೧/೨೦೧೯ ಯು.ಜಿ.ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೦೫ ೧೯/೦೧/೨೦೧೯ Pariksha Pe Charcha 2.0 Contest Click Here
೦೬ ೧೪/೧೨/೨೦೧೮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೦೭ ೦೧/೧೨/೨೦೧೮ Necessary details to be filled by affiliated colleges Click Here
೦೮ ೦೬/೧೨/೨೦೧೮ Nation-Wide Competition for College/University Students on laws related to Women Click Here
೦೯ ೦೬/೧೨/೨೦೧೮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮುಕ್ತ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೧೦ ೧೨/೧೨/೨೦೧೮ Director General, Publications Division MHRD Letter Click Here
೧೧ ೧೨/೧೨/೨೦೧೮ Student and Faculty to Perform their Talent Click Here
೧೨ ೧೮/೧೨/೨೦೧೮ Public Notice Regarding 2(f) and 12(B) Click Here
೧೩ ೨೯/೧೨/೨೦೧೮ AISHE GUIDELINES Click Here
೧೪ ೩೦/೦೧/೨೦೧೯ UGC- Online Application From Eligible College For Autonomous Status Click Here
೧೨/೦೨/೨೦೧೯ AKKA TV YOUTUBE NEWS CHANNEL LINK Click Here