ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ  ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
೦೧ ೧೪/೧೨/೨೦೧೮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೦೨ ೦೧/೧೨/೨೦೧೮ Necessary details to be filled by affiliated colleges Click Here
೦೩ ೦೬/೧೨/೨೦೧೮ Nation-Wide Competition for College/University Students on laws related to Women Click Here
೦೪ ೦೬/೧೨/೨೦೧೮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮುಕ್ತ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು Click Here
೦೫ ೧೨/೧೨/೨೦೧೮ Director General, Publications Division MHRD Letter Click Here
೦೬ ೧೨/೧೨/೨೦೧೮ Student and Faculty to Perform their Talent Click Here
೦೭ ೧೮/೧೨/೨೦೧೮ Public Notice Regarding 2(f) and 12(B) Click Here
೦೮ ೨೯/೧೨/೨೦೧೮ AISHE GUIDELINES Click Here