ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ ೨೧/೧೧/೨೦೨೦ Revised UG Exam Time Table for COVID-19 Positive Students Nov-2020
೦೨ /೧೧/೨೦೨೦ UG Exam Time Table for COVID-19 Positive Students Nov-2020
೦೩ ೦೯/೧೦/೨೦೨೦  BA JMC Practical Time Table October 2020
೦೪ ೦೯/೧೦/೨೦೨೦  BA Geography Practical Exam Time Table October 2020
೦೫ ೦೩/೧೦/೨೦೨೦ BSW Viva-Voce Exam Time Table 2020
೦೬ ೦೩/೧೦/೨೦೨೦ BBA/BBM Viva-Voce Exam Time Table 2020
೦೭ ೦೩/೧೦/೨೦೨೦ Hindustani Music Practical Exam Time Table Oct-2020
೦೮ ೦೩/೧೦/೨೦೨೦ Geography Practical Exam Time Table Oct-2020
೦೯ ೨೮/೦೯/೨೦೨೦ Fine Art B.A 6th Semester Practical Exam Time Table Sep/Oct-2020
೧೦ ೨೮/೦೯/೨೦೨೦ JMC B.A 6th Semester Practical Exam Time Table Sep/Oct-2020
೧೧ ೨೮/೦೯/೨೦೨೦ Psychology B.A 6th Semester Practical Exam Time Table Sep/Oct-2020
೧೨ ೨೬/೦೯/೨೦೨೦ Revised UG 5th and 6th Semester Repeaters Exam Time Table Sept-2020
೧೩ ೨೬/೦೯/೨೦೨೦ Revised UG 2nd and 4th Semester Repeaters Exam Time Table Sept-2020
೧೪ ೧೯/೦೯/೨೦೨೦ BSc and B.A 6th Semester Computer Science Practical Exam Time Table Sept-2020
೧೫ ೧೬/೦೯/೨೦೨೦ Revised B.A 5th and 6th Semester Repeaters Exam Time Table Sept-2020
೧೬ ೧೬/೦೯/೨೦೨೦ Revised B.A, B.Com and B.Sc 2nd and 4th Semester Repeaters Exam Time Table Sept-2020
೧೭ ೧೬/೦೯/೨೦೨೦ B.Ed 1st and 3rd Semester Repeaters Exam Time Table Oct-2020
೧೮ ೧೬/೦೯/೨೦೨೦ Revised BBA, BCA, BSW, BFT 2nd and 4th Semester Repeaters Exam Time Table Sept-2020
೧೯ ೧೪/೦೯/೨೦೨೦ BHSc VIth Semester Practical Exam Time Table-2020
೨೦ ೧೪/೦೯/೨೦೨೦ BFT VIth Semester Practical Exam Time Table 2020
೨೧ ೧೧/೦೯/೨೦೨೦ BCA VIth Semester Practical Exam Time Table-2020
೨೨ ೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Revised UG 5th and 6th Semester Repeatres Exam Time Table-2020
೨೩ ೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Revised UG 2nd and 4th Semester Repeatres Exam Time Table-2020
೨೪ ೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Botany VIth Semester Practical Exam Time Table 2020
೨೫ ೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Physics VIth Semester Practical Exam Time Table 2020
೨೬ ೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Chemistry VIth Semester Practical Exam Time Table 2020
೨೭ ೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Zoology VIth & VIth Semester Practical Exam Time Table 2020
೨೮ /೦೮/೨೦೨೦  UG IInd and IV Semester Repeater Exam Time Table Septemeber-2020
೨೯ ೧೧/೦೮/೨೦೨೦ Revised UG 5th Semester Repeater and 6th semester Exam Time Table 2019-2020
೩೦ ೦೬/೧೨/೨೦೧೯  Fine Art Practical Exam Time Table Dec-2019
೩೧ ೦೬/೧೨/೨೦೧೯  BFAD Practical Exam Time Table Nov-Dec-2019
೩೨ ೦೨/೧೨/೨೦೧೯  Geography B.A I,III & Vth Semester Practical Examination Time Table Dec-2019
೩೩ ೨೯/೧೧/೨೦೧೯  B.A/B.Sc Home Science & B.Sc(CND) Practical Examination Time Table & Examiners List Nov-Dec-2019
೩೪ ೨೬/೧೧/೨೦೧೯  ಬಿ.ಎಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೧೯ ೩೩
೩೫ ೨೨/೧೧/೨೦೧೯  BCA,BSc/BA 1st,3rd and 5th Semester (Computer Science) Practical Exmination Time Table Nov-Dec 2019
೩೬ ೨೨/೧೧/೨೦೧೯  BSc 1st,3rd and 5th Sem Practical Examination Time Table  Nov-Dec 2019
೩೭ ೧೮/೧೧/೨೦೧೯  Revised-IV UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೩೮ ೧೩/೧೧/೨೦೧೯  Revised-III UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೩೯ ೧೨/೧೧/೨೦೧೯  Revised-II UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೪೦ ೦೮/೧೧/೨೦೧೯  09/11/2019 Degree Exam Postponed
೪೧ ೩೦/೧೦/೨೦೧೯   Revised-I UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೪೨ ೨೩/೧೦/೨೦೧೯  UG Exam Postponed Notification Oct/Nov-2019
೪೩ ೨೨/೧೦/೨೦೧೯ Revised-II  BA,B.Sc (New & Old) Thrid & Fifth Semester UG Exam Time Table Oct/Nov-2019
೪೪ ೧೯/೧೦/೨೦೧೯ Revised-I  BA,B.Sc (New & Old) Thrid & Fifth Semester UG Exam Time Table Oct/Nov-2019
೪೫ ೧೯/೧೦/೨೦೧೯ Revised BBA,BCA,BFT,BSW (New) Third Semester UG Exam Time Table Oct/Nov-2019
೪೬ ೧೦/೧೦/೨೦೧೯ ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬೆರ್-೨೦೧೯