ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೨೦/೦೮/೨೦೧೯ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಏಡ್ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ & ಜೂನ್ ೨೦೧೯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೮/೨೦೧೯ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಏಡ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ & ಜೂನ್ ೨೦೧೯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೯/೦೮/೨೦೧೯ August 2019 Second Semester Value Aded Diploma Course Exam Time Table ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೮/೨೦೧೯ June 2019 Exam PG IV Sem Revaluation Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೦೭/೨೦೧೯ B.Ed 1st and 3rd Semester IA marks Online Entry Circular 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೦೭/೨೦೧೯ BA II Semester Revaluation Notification May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೭/೨೦೧೯ Value added diploma courses 2nd semester exam fees 2018/19 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೮/೦೭/೨೦೧೯ Information about Answer Booklets May-June 2019 for all colleges ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೦೭/೨೦೧೯ Bsc II Semester Revaluation Notification May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೦೭/೨೦೧೯ BSc  II Semester Result Announced May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೦೭/೨೦೧೯ BBA 4th,2nd, BCA 6th,2nd, BSW  2nd, BFT 2nd Semester Revaluation Notification April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೦೭/೨೦೧೯ BCom II Semester Revaluation Notification May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೭/೨೦೧೯ B.Sc 4th Semester Revaluation Notification May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೭/೨೦೧೯ B.Sc 4th Semester Result Announced May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೭/೨೦೧೯ B.A 4th Semester Revaluation Notification May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೭/೨೦೧೯ B.A 4th Semester Result Announced May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೦/೦೭/೨೦೧೯ B.Com 2nd Semester Results Announced May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೦೭/೨೦೧೯ BBA,BCA,BSW,BFT,BFAD  Revaluation Notification April-May 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೪/೦೭/೨೦೧೯ B.Sc Vth & VIth Semester Revaluation Notification May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೪/೦೭/೨೦೧೯ B.Sc Vth & VIth Semester Results Announced May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೪/೦೭/೨೦೧೯ B.Com IVth Semester Revaluation Notification May/June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೨/೦೭/೨೦೧೯ B.Com Vth Semester Revaluation Notification April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೬/೨೦೧೯ Guideline for Award of Internal Assessment Marks for UG Course ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೬/೨೦೧೯ B.Ed Evaluatord List April-June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೬/೨೦೧೯ B.A 6th Semester Revaluation Notification April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೦೬/೨೦೧೯ Revaluation notification of BBA,BSW,BHSc,BFT - 6th Semester April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೦೬/೨೦೧೯ B.Com 5th Semester Results Announced April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೦೬/೨೦೧೯ B.A 5th and 6th Semester Results Announced April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೬/೨೦೧೯ UG Internal Marks Circular April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೦೬/೨೦೧೯ BHSc 6th Semester Results Declared ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೬/೨೦೧೯ Circular of Guidelines for award of internal assessment marks for UG courses with effect from 2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೬/೨೦೧೯ 2019-20 Various exam related documents Fee ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ B.Com 6th Semester Revaluation Notification ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೫/೦೫/೨೦೧೯ Electronics Evaluators List June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೫/೦೫/೨೦೧೯ Microbiology & Bio-Technology Evaluators List June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೫/೦೫/೨೦೧೯ Zoology Evaluators List June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೦೬/೨೦೧೯ M.A History 2nd Sem and M.A Economics 4th Sem Repeater Examination Time Table June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೦೬/೨೦೧೯ Revised MBA,MCA and PG Diploma Examination Time Table June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೬/೨೦೧೯ UG Music Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೬/೨೦೧೯ UG Psychology Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೬/೨೦೧೯ UG Fine Art Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೬/೨೦೧೯ UG Jornalism & Mass Communication Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೬/೨೦೧೯ UG Education Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೦/೦೬/೨೦೧೯ Physics Evaluators List May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೦/೦೬/೨೦೧೯ Chemistry Evaluators List May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೦/೦೬/೨೦೧೯ Botany Evaluators List May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೬/೨೦೧೯ PG Examination Center for Affiliated Colleges June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೭/೦೬/೨೦೧೯ ಜನೆವರಿ ೨೦೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ Challenge Valuation ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೭/೦೬/೨೦೧೯ Revised June 2019 Kannada II Sem & M.Ed IV Sem Repeater Examination Time Table ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೬/೨೦೧೯ BBA Evaluators List May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೬/೨೦೧೯ BFT-BFAD Evaluators List May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೬/೨೦೧೯ Computer Science (BA-BSc-BCom-BCA)  Evaluator List May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೬/೨೦೧೯ BSW Evaluators List May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೬/೨೦೧೯ Home Science (BA-BSc-CND-BHSc)vEvaluators List May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೪/೦೬/೨೦೧೯ PG 2nd Semester Repeaters Common Paper Exam Time Table June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೩/೦೬/೨೦೧೯ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಜೂನ್-೨೦೧೯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೦೬/೨೦೧೯ Revised PG Examination Time Table June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೦೫/೨೦೧೯ Sociology  Evaluator List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೦೫/೨೦೧೯ Political Science  Evaluator List April May 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೫/೨೦೧೯ Urdu Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೫/೨೦೧೯ Hindi Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೫/೨೦೧೯ Mathematics Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೫/೨೦೧೯ JMC Practical Exam Time Table for BA 2nd,4th & 6th Sem April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೦೫/೨೦೧೯ PG Online Exam Applcation Date Extended Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೦೫/೨೦೧೯ June 2019 PG Internal Senior Supervisors Order ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೦೫/೨೦೧೯ June 2019 PG Internal Senior Supervisors Order To Affiliated Colleges  Principals ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೫/೨೦೧೯ History Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೫/೨೦೧೯ Economics Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೦೫/೨೦೧೯ BA 2nd,4th and 6th Sem Chitrakala Practical Examination Time Table April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೦೫/೨೦೧೯ BA 2nd,4th and 6th Sem Rural Development Practical Examination Time Table April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೦೫/೨೦೧೯ BA 2nd,4th and 6th Sem Psychology Practical Examination Time Table April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೫/೨೦೧೯ Physics Practical Time Table May 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೫/೨೦೧೯ Revised Electronics Practical Time Table May 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೫/೨೦೧೯ June 2019 PG/PG Diploma Online Exam Application date extended Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೫/೨೦೧೯ June 2019 PG Practical Exam Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೮/೦೫/೨೦೧೯ BA,Bsc,BCA II,IV,VI Sem Computer Science practical exam time table Examination, May 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ BSW,BA,Social Work Viva Voce Time Table May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ BFT 2nd,4th and 6th Practical Time Table May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ BA,BHSc,BSc,CND Practical Time Table May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ Chemistry Practical time table may-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ Zoology Practical time table may-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ Micro-Biology Practical time table may-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ Botany Practical time table may-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ Electronics Practical time table may-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ Bio-Technology Practical time table may-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ Commerce Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ English Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೫/೨೦೧೯ Kannada Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೦೫/೨೦೧೯ BBA Practical Exam Time Table May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೦೫/೨೦೧೯ Environmental Studies Evaluators List April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೫/೨೦೧೯ B.Ed 3rd Semester Exam Time Table ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೫/೨೦೧೯ B.Ed 3rd Semester Exam Notification April/May-2019une-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೫/೨೦೧೯ Statistics Evaluators List June-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೩/೦೫/೨೦೧೯ PG/PG Diploma and Certificate Courses Fees Structure May June 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೪/೨೦೧೯ UG Hindustani Music practicalExam Time Table April-May 2018-19 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೪/೨೦೧೯ Circular for conducating B.Com BSW, BBA,BFT, BHSc 5th sem UG Exam 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೦೪/೨೦೧೯ Revised B.A/B.Sc 5th Semester Exam Time Table April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೦೪/೨೦೧೯ Circular Regarding Difference in Exam Time Table and Sealed Question Paper Covers April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೪/೨೦೧೯ Appointment Duties and Responsibilities of Invigilators ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೦೪/೨೦೧೯ 2nd Revised UG Exam April May 2019 Time Table BSc 2 4 and 6 Sem ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೪/೨೦೧೯ Notice for all Principal's ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೪/೨೦೧೯ Circular Regarding Answer Papers Bundles Sending  April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೪/೨೦೧೯ Tagged Colleges List for the Examinations  April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೪/೨೦೧೯ Appointing Principal's for Internal Senior Supervisor  April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೪/೨೦೧೯ Revised B.A,B.Sc 5th Semester Exam time Table April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೦೪/೨೦೧೯ UG 5th Semester Repeaters Exam time Table April/may-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೦೪/೨೦೧೯ Revised UG 6th Semester Exam time Table April/may-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೪/೦೪/೨೦೧೯ Circular of permission to write UG Exams ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೪/೦೪/೨೦೧೯ Information to All Principal's ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೪/೦೪/೨೦೧೯ Circular to All Teachers ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೩/೨೦೧೯ Pending Advance 2018-19 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೦೩/೨೦೧೯ Revised UG Exam Notification April/May-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೨/೦೩/೨೦೧೯ ಎಸಟಿ/ಓಬಿಸಿ/ಮೈನಾರಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೩/೨೦೧೯ UG Exam Time Table Aril/May -2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೦೩/೨೦೧೯ PG Open Elective Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೦೩/೨೦೧೯ B.Ed 2nd & 4th Semester Revaluation Notifiation ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೩/೨೦೧೯ UG Exam Notification April/May 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೭/೦೩/೨೦೧೯ ೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನ Value Added Diploma Courses ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೭/೦೩/೨೦೧೯ Value Added Diploma ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೭/೦೩/೨೦೧೯ B.Ed 1st Semester Exam Time Table April-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೭/೦೩/೨೦೧೯ B.Ed 1st Semester Exam Notification April-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೦೨/೨೦೧೯ B Ed IA Marks Online Entry Ciruclar Jan 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೦೨/೨೦೧೯ B Ed 1st semester addmission online entry 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೨/೦೨/೨೦೧೯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅದಾಲತ್ ೨೫-೩೦ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೮/೦೨/೨೦೧೯ Value Added Diploma Courses Exam Time Table & Fees Structure Feb-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೦೨/೨೦೧೯ Revaluation, Retotaling and Photocopy circular of BCA, BBA, BSW and BFT -1st Semester ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೦೨/೨೦೧೯ BA 1st Semester Revaluation Notification ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೮/೦೨/೨೦೧೯ MBA 1st Semester Repeaters Exam Time Table ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೮/೦೨/೨೦೧೯ B.Com 1st Semester Revaluation Notification Nov/Dec-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೨/೨೦೧೯ B.A 1st Semester Results Declared Nov/Dec-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೨/೨೦೧೯ B.Com 1st Semester Results Declared Nov/Dec-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೦೨/೨೦೧೯ MCA & MBA 1st Semester Exam Time Table February-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೪/೦೨/೨೦೧೯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೦೨/೨೦೧೯ B.Sc 1st Sem Revaluation Notification Nov/Dec-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೦೨/೨೦೧೯ B.Sc 1st Sem Results Declared Nov/Dec-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೦/೦೧/೨೦೧೯ BEd 2nd and 4th Sem January 2019 Valuation List ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೦೧/೨೦೧೯ B.Ed February-2018 Rank List ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೦೧/೨೦೧೯  B.Sc 3rd Semester Revaluation Notification ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೧/೨೦೧೯ B.A 3rd Semester Revaluation Notification Nov/Dec-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೧/೨೦೧೯ BBA,BCA,BSW,BFT,BHSc and BFAD Revaluation Notification Nov/Dec-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೦೧/೨೦೧೯ B.Sc 5th Sem Nov/Dec-2018 Revaluation Notification ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೦೧/೨೦೧೯ Bachelor of Science(Home Science) Provisional Rank List May/June-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೦೧/೨೦೧೯ B.Com 3rd,5th and B.A 5th Semester Revaluation Notification Nov/Dec-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೦೧/೨೦೧೯ B.Com 3rd Semester Nov/Dec-2018 Results Declared ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೦೧/೨೦೧೯ P.G Diploma Exam Postponed Notification ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೦೧/೨೦೧೯ ಬಿ.ಎಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸಿನ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೧/೨೦೧೯ B.A 3rd Semester Results Declared Nov/Dec-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೧/೨೦೧೯ BBA,BFT,BCA,BFAD,BSW 3rd and 5th Semester Results Declared Nov/Dec-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೧/೨೦೧೯ BHSc 5th Semester Results Declared Nov/Dec-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೪/೦೧/೨೦೧೯ PG Valuation Start date 22-01-2019 Postponed on 28-01-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೦೧/೨೦೧೯ M.Com 1st Semester (Repeaters) International Business Exam Postponed Notification  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೦/೦೧/೨೦೧೯ BA 5th Semester Result April May 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೯/೦೧/೨೦೧೯ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೭/೦೧/೨೦೧೯ ಎರಡು ದಿನ ಭಾರತ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೩/೦೧/೨೦೧೯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಕೋರ್ಸುಗಳ I A Marks ಮತ್ತು Practical Marks  ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧-೦೧-೨೦೧೯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ೩ ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ದಿನಾಂಕ್ ೦೬-೦೧-೨೦೧೯ ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೧೨/೨೦೧೮ B.Ed 2nd and 4th Semester Theory Exam January 2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೧೨/೨೦೧೮ January 2019 PG Exam Repeaters Updated Time Table (English, History & M.Ed) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೧೨/೨೦೧೮ January 2019 PG Exam Internal  Senior Supervisor Order (PG Dept. & PG Centre) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೧೨/೨೦೧೮ January 2019 PG Exam Internal  Senior Supervisor Order (UG Colleges) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೨/೨೦೧೮ PG Examination Repeaters Time Table January-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೧೨/೨೦೧೮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ,ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೨/೨೦೧೮ Diploma in Fashion Designing & Boutique Management 1st & 2nd Sem Time Table Jan-2019

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

೨೦/೧೨/೨೦೧೮ PG Diploma in Fashion Designing & Boutique Management 1st & 2nd Semester Time Table Jan-2019

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

೨೦/೧೨/೨೦೧೮ MFM 1st & 3rd Semester Time Table Jan-2019

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

೨೦/೧೨/೨೦೧೮ P.G.D.F.D 1st Semester Time Table  Jan-2018

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

೧೮/೧೨/೨೦೧೮ B.Ed IVth Sem Practical Online Marks Entry Circula ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೨/೨೦೧೮ Electronics Valuators List ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೨/೨೦೧೮ Micro-Biology and Bio-Technology Valuators List ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೦/೧೧/೨೦೧೮ May 2018 Convocation Information ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೦/೧೧/೨೦೧೮ B.A Psychology Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೧೧/೨೦೧೮ PG Examination Time Table (language) January-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೧೧/೨೦೧೮ 2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೧೧/೨೦೧೮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (Practical Exam) ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೧೧/೨೦೧೮ 10th Convocation Student Details Format ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೧೧/೨೦೧೮ Education Valuator List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೧೧/೨೦೧೮ Zoology Evaluators List nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೧೧/೨೦೧೮ Physics Evaluators List nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೧೧/೨೦೧೮ PG Examination Time Table - January 2019 (B.PED,M.PED,Science and Social Science) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೧/೨೦೧೮ BFT, BFAD Theory Exam Valuater List Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೧/೨೦೧೮ BA,BSc,BCom,BCA(Computer Science) Theory Exam Valuater List Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೧/೨೦೧೮ BBA Theory Exam Valuater List Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೧/೨೦೧೮ BA,BSc,CND,BHSc,(Home Science) Theory Exam Valuater List Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೧/೨೦೧೮ BSW Theory Exam Valuater List Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Women Studies Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Journalism and Mass Communication Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Economics Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Geography Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Hindustani Music Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Fine Art Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ NEW UG Chemistry Evaluators list Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ UG Nov 2018 Valuater List Urdu ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ UG Nov 2018 Valuater List Arabic,Sanskrit, Marathi,Telugu ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೧೧/೨೦೧೮ B.Sc Rank List- 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೨/೧೧/೨೦೧೮ Revised B.Ed 2nd and 4th  Sem Exam Notification-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೧೧/೨೦೧೮ POLITICAL SCIENCE EXAM EVALUATOR LIST 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೧೧/೨೦೧೮ HISTORY EXAM EVALUATOR LIST 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೧೧/೨೦೧೮ SOCIOLOGY EXAM EVALUATOR LIST 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೧/೨೦೧೮ Examination Fees Structure for PG/PG Diploma/Certificate Courses Nov/Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೧/೨೦೧೮ UG Mathematics Evaluators list Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೯/೧೧/೨೦೧೮ NOVEMBER 2018 UG BOTANY VALUATORS LIST CIRCULAR ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೪/೧೧/೨೦೧೮ Commerce Valuators List Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೪/೧೧/೨೦೧೮ Statistics Valuators List Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೧೧/೨೦೧೮ Revised UG Exam time Table Oct/Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೧೧/೨೦೧೮  B.Ed Practical Circular Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮  Exam Circular 12-11-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮ Hindi Valuators List Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮ UG Kannada Valuators List Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮ UG English Valuater List Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೦/೨೦೧೮  Revised UG Exam Time Table Oct/Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮ Answer bundle Submitting Case Worker Names and Contact No. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮  Exam centres List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮ UG Rural Development Practical Exam Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮ Oct/Nov 2018 External Senior Supervisors College wise list ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೫/೧೦/೨೦೧೮ BA 1 3 and 5th semester JMC Practical Exam Time Table ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ BA 1 3 and 5 semester BA Geography practical exam Time Table 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ BA,BSc,BBA,BCA III,V Sem Computer Science Practical Examination Time Table and Examiners List Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ Revised Notification - Date extended for online exam application ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ April  May 2018  B.A Students Rank List ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ Revised UG 1st,3rd & 5th Semester Examination Notification ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ Exam Section Helpline Numbers for Students ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ BFT,BFAD 1st,3rd & 5th Semester Practical Exam Time Table  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ B.Com Provisional Rank List May/June 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೪/೧೦/೨೦೧೮ B.F.A.D Exam Notification Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೦೯/೨೦೧೮ Hindustani Music  Practical Time Table Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೯/೨೦೧೮  BA 1,3 and 5th semester Practical examination time table 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೯/೨೦೧೮ BA.BSc.BCA.BBA(Computer Science) Practical Time Table & Examiners List Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Zoology Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Electronics Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Physics Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Microbiology Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Chemistry Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Botany Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Biotechnology Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೦೦೯/೨೦೧೮ BA/BHSc/BSc/BSW/BA(SW) 1st,3rd & 5th Sem Practical Examination Time Table & Examiners List Oct/Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೧/೦೮/೨೦೧೮ PG Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೦/೦೭/೨೦೧೮ PG Revaluation Notification June-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೭/೨೦೧೮ Hall Ticket and Application Format for B.Ed Annual Scheme Candidates for Aug-2018 Exam ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ