ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು

ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೬/೧೨/೨೦೧೮ Electronics Valuators List ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೨/೨೦೧೮ Micro-Biology and Bio-Technology Valuators List ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೦/೧೧/೨೦೧೮ May 2018 Convocation Information ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೦/೧೧/೨೦೧೮ BA Psychology Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೧೧/೨೦೧೮ PG Examination Time Table (language) January-2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೧೧/೨೦೧೮ 2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೧೧/೨೦೧೮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (Practical Exam) ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೯/೧೧/೨೦೧೮ 10th Convocation Student Details Format ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೧೧/೨೦೧೮ Education Valuator List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೧೧/೨೦೧೮ Zoology Evaluators List nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೧೧/೨೦೧೮ Physics Evaluators List nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೧೧/೨೦೧೮ PG Examination Time Table - January 2019 (B.PED,M.PED,Science and Social Science) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೧/೨೦೧೮ BFT, BFAD Theory Exam Valuater List Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೧/೨೦೧೮ BA,BSc,BCom,BCA(Computer Science) Theory Exam Valuater List Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೧/೨೦೧೮ BBA Theory Exam Valuater List Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೧/೨೦೧೮ BA,BSc,CND,BHSc,(Home Science) Theory Exam Valuater List Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೧/೨೦೧೮ BSW Theory Exam Valuater List Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Women Studies Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Journalism and Mass Communication Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Economics Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Geography Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Hindustani Music Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ BA Fine Art Paper Valuater List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ NEW UG Chemistry Evaluators list Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ UG Nov 2018 Valuater List Urdu ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೧೧/೨೦೧೮ UG Nov 2018 Valuater List Arabic,Sanskrit, Marathi,Telugu ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೧೧/೨೦೧೮ B.Sc Rank List- 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೨/೧೧/೨೦೧೮ Revised B.Ed 2nd and 4th  Sem Exam Notification-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೧೧/೨೦೧೮ POLITICAL SCIENCE EXAM EVALUATOR LIST 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೧೧/೨೦೧೮ HISTORY EXAM EVALUATOR LIST 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೧/೧೧/೨೦೧೮ SOCIOLOGY EXAM EVALUATOR LIST 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೧/೨೦೧೮ Examination Fees Structure for PG/PG Diploma/Certificate Courses Nov/Dec 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೧/೨೦೧೮ UG Mathematics Evaluators list Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೯/೧೧/೨೦೧೮ NOVEMBER 2018 UG BOTANY VALUATORS LIST CIRCULAR ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೪/೧೧/೨೦೧೮ Commerce Valuators List Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೪/೧೧/೨೦೧೮ Statistics Valuators List Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೧೧/೨೦೧೮ Revised UG Exam time Table Oct/Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೩/೧೧/೨೦೧೮  B.Ed Practical Circular Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮  Exam Circular 12-11-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮ Hindi Valuators List Nov-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮ UG Kannada Valuators List Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೧೮ UG English Valuater List Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೬/೧೦/೨೦೧೮  Revised UG Exam Time Table Oct/Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮ Answer bundle Submitting Case Worker Names and Contact No. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮  Exam centres List 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮ UG Rural Development Practical Exam Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೦/೨೦೧೮ Oct/Nov 2018 External Senior Supervisors College wise list ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೫/೧೦/೨೦೧೮ BA 1 3 and 5th semester JMC Practical Exam Time Table ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ BA 1 3 and 5 semester BA Geography practical exam Time Table 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ BA,BSc,BBA,BCA III,V Sem Computer Science Practical Examination Time Table and Examiners List Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ Revised Notification - Date extended for online exam application ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೧೦/೨೦೧೮ April  May 2018  B.A Students Rank List ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ Revised UG 1st,3rd & 5th Semester Examination Notification ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ Exam Section Helpline Numbers for Students ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ BFT,BFAD 1st,3rd & 5th Semester Practical Exam Time Table  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೫/೧೦/೨೦೧೮ B.Com Provisional Rank List May/June 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೪/೧೦/೨೦೧೮ B.F.A.D Exam Notification Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೦೯/೨೦೧೮ Hindustani Music  Practical Time Table Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೯/೨೦೧೮  BA 1,3 and 5th semester Practical examination time table 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೯/೨೦೧೮ BA.BSc.BCA.BBA(Computer Science) Practical Time Table & Examiners List Oct-Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Zoology Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Electronics Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Physics Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Microbiology Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Chemistry Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Botany Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೦೯/೨೦೧೮ Biotechnology Practical Time Table October 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೪/೦೦೯/೨೦೧೮ BA/BHSc/BSc/BSW/BA(SW) 1st,3rd & 5th Sem Practical Examination Time Table & Examiners List Oct/Nov 2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೧/೦೮/೨೦೧೮ PG Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೩೦/೦೭/೨೦೧೮ PG Revaluation Notification June-2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೭/೨೦೧೮ Hall Ticket and Application Format for B.Ed Annual Scheme Candidates for Aug-2018 Exam ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ