ಕೆ-ಸೆಟ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರಾಅಮವಿವಿ

ಪ್ರೊ. ನಾಮದೇವ ಎಮ್. ಗೌಡ
ಪದನಾಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು & ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ   ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೬, ೯೦೧೯೬೩೦೬೭೮
ಮಿಂಚೆ  namdevgouda@gmail.com