ಕೆ-ಸೆಟ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರಾಅಮವಿವಿ
ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎಮ್. ಮದರಿ
ಪದನಾಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು & ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

೬೩೬೪೧೧೨೯೬೫ ,೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೮೦

ಮಿಂಚೆ ksetnodalofficer@kswu.ac.in