ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ ೦೯/೦೧/೨೦೨೦  MCA1st Semester Exam Time Table Jan-2020
೦೨ ೦೩/೦೧/೨೦೨೦  MBA 1st Semester Exam Time Table Jan-2020
೦೩ ೨೩/೧೨/೨೦೧೯  PG Exam Centers for Affiliated Colleges Jan 2020
೦೪ ೨೩/೧೨/೨೦೧೯  PG Exam Internal Senior Supervisor Order Jan 2020
೦೫ ೨೩/೧೨/೨೦೧೯  PG Exam Internal Senior Supervisor Order For Affiliated Colleges Jan 2020
೦೬ ೧೦/೧೨/೨೦೧೯  PGDFM,DFm,MFM 1st,2nd & 3rd Semester Exam Time Table February-2020
೦೭ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  Science Courses 1st & 3rd Semester Examination Time Table Jan-2020
೦೮ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  Social Science Courses 1st & 3rd Semester Examination Time Table Jan-2020
೦೯ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  Language & Music 1st & 3rd Semester Examination Time Table Jan-2020
೧೦ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  M.Com & MBA 1st & 3rd Semester Examination Time Table Jan-2020
೧೧ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  B.PEd,M.PEd,M.Ed 1st & 3rd Semester Examination Time Table Jan-2020
೧೨ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  PG Diploma & Certificate Courses 1st Semester Examination Time Table Jan-2020