ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ ೦೫/೦೯/೨೦೨೦ June 2020 PG IV Sem Repeater Common Paper and MBA Repeater Exam Time Table
೦೨ ೩೧/೦೮/೨೦೨೦ PG Affiliated Colleges Exam Centers June-2020
೦೩ ೩೧/೦೮/೨೦೨೦ PG IVth Semester Repeatrers Common Paper Exam Time Table June-2020
೦೪ ೦೩/೦೮/೨೦೨೦  Postponed Date of June 2020 PG Science Courses IV Semester Exam Time Table
೦೫ ೦೩/೦೮/೨೦೨೦  Postponed Date of June 2020 PG Social Science Courses IV Semester Exam Time Table
೦೬ ೦೩/೦೮/೨೦೨೦ Postponed Date of June 2020 PG Language Courses IV Semester Exam Time Table
೦೭ ೦೩/೦೮/೨೦೨೦ Postponed Date of June 2020 PG M.Com, MBA, M.Ed, B.P.Ed, M.P.Ed Courses IV Sem and PG Diploma Courses II Sem Exam Time Table
೦೮ ೦೯/೦೧/೨೦೨೦  MCA1st Semester Exam Time Table Jan-2020
೦೯ ೦೩/೦೧/೨೦೨೦  MBA 1st Semester Exam Time Table Jan-2020
೧೦ ೨೩/೧೨/೨೦೧೯  PG Exam Centers for Affiliated Colleges Jan 2020
೧೧ ೨೩/೧೨/೨೦೧೯  PG Exam Internal Senior Supervisor Order Jan 2020
೧೨ ೨೩/೧೨/೨೦೧೯  PG Exam Internal Senior Supervisor Order For Affiliated Colleges Jan 2020
೧೩  ೧೦/೧೨/೨೦೧೯  PGDFM,DFm,MFM 1st,2nd & 3rd Semester Exam Time Table February-2020
೧೪ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  Science Courses 1st & 3rd Semester Examination Time Table Jan-2020
೧೫ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  Social Science Courses 1st & 3rd Semester Examination Time Table Jan-2020
೧೬ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  Language & Music 1st & 3rd Semester Examination Time Table Jan-2020
೨೦ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  M.Com & MBA 1st & 3rd Semester Examination Time Table Jan-2020
೨೧ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  B.PEd,M.PEd,M.Ed 1st & 3rd Semester Examination Time Table Jan-2020
೨೨ ೦೫/೧೨/೨೦೧೯  PG Diploma & Certificate Courses 1st Semester Examination Time Table Jan-2020