2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್‍ನ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

 ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮಿಂಚೆ

೦೧   

ಕುಲಪತಿಗಳು 
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101

 ೦೮೩೫೨- ೨೨೯೦೨೫

vc@kswu.ac.in

೦೨

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮೀಷನರ್ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆಯ
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

 ೦೮೦-೨೨೨೬೩೩೨೭

 ೯೪೪೮೧೦೪೬೪೪

bngcce@kar.nic.in 

jdce2010@gmail.com

೦೩ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

 ೦೮೦-೨೨೨೫೦೬೫೯

egudte@yahoo.com

೦೪    
ಶ್ರೀ ವಿವೇಕರಾವ್ ವಸಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು,
ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಅಂಚೆ, ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

  ೯೪೪೯೦೬೨೪೩೪

vivekpatil579@gmail.com

೦೫
ಶ್ರೀ ನಿರಾಣಿ ಹನಮಂತ್ ರುದ್ರಪ್ಪ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು,
ಇನಾಮ್ ಹಂಚಿನಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್
ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ. - 587101
  ೯೪೪೮೧೭೬೨೨೨/
೮೧೫೦೯೫೮೨೯೯ 
hanumantnirani@gmail.com
೦೬
ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ
ಬಿನ್ ಪರಸಪ್ಪ ತೇಲಿ
ತಿಕೋಟ, ತಾಲ್ಲೂಕು & ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ.
  ೯೭೪೦೭೨೫೫೨೯ bcteli987@gmail.com
೦೭
ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾದೇವಿ ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ್
ನಂ.64, ನಿರ್ಮಾಯ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಲೋವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅರ್ಚರ್ಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560003
೯೪೪೮೧೧೧೭೦೨
 
೦೮
ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಬಸವರಾಜ ಬಿಕ್ಕನ್ನವರ್
ಗುರುಕೃಪ, ಬೃಂದಾವನ ಲೇಔಟ್ ಮಹಿಷಿ ರಸ್ತೆ,
ಮಾಲಮಡ್ಡಿ, ಧಾರವಾಡ -580001
೭೮೯೨೭೬೬೦೩೮ / 
೦೮೩೬-೨೪೪೧೬೦೪
nbbikkannavar@gmail.com
೦೯
ಪ್ರೊ. ಜ್ಯೋತಿ ಧಾಮ ಪ್ರಕಾಸ
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610

೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೪೬

dmjyoti@yahoo.com

೧೦

ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಅಮವಿವಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂಬಿಎ,
ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 586101

೯೮೪೫೯೮೮೪೮೯

mallikswt@gmail.com

೧೧

ಹೇಮಲತಾ ಎಚ್ ಎಂ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಮಂಡ್ಯ ಹೊರ ಆವರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ

 

 
೧೨
ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಕಣ್ಣವರ
ಡೀನರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ಅಮವಿವಿ,
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ವಿಜಯಪುರ – 586101
೯೮೮೦೬೧೪೬೩೭ bllakkannavar@rediffmail.com
೧೩
ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂಬಿಎ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಅಮವಿವಿ,
ವಿಜಯಪುರ – 586101
೯೪೪೮೮೯೨೦೨೪ drkamashetty2003@yahoo.com
೧೪ ಪ್ರೊ.ನಾಮದೇವ್ ಗೌಡ
ಡೀನರು, ಕಲಾ ನಿಕಾಯ
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 586101
೯೪೪೯೧೨೧೩೩೦ namdevgouda@gmail.com
೧೫
ಪ್ರೊ.ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ
ಡೀನರು,ಸಮಾಜ  ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ &
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ.
೯೬೧೧೪೮೮೨೦೫ onkarkakade@gmail.com
೧೬
ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಜಿ. ರಜಪೂತ
ಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ & ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯ ggrajput@kswu.ac.in
೧೭
ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಅಮವಿವಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂಬಿಎ,
ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 586101
೯೮೪೫೯೮೮೪೮೯ mallikswt@gmail.com

೧೮

ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಲ್.ಲಕ್ಕಣ್ಣವರ್
ಡೀನರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ಅಮವಿವಿ,
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610

 ೯೮೮೦೬೧೪೬೩೭

bllakkannavar@rediffmail.com

೧೯

ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಜಿ. ತಡಸದ
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, & ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು,
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 586101

 

pgtadasad@gmail.com

೨೦
ಡಾ.ಉದಯಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
& ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ.

೯೪೪೮೮೬೨೬೪೨

ukkulkarni1970@gmail.com
೨೧
ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎ.ಖಾಜಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯೋಜನಾ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ & ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಲಿ,
ಅಮವಿವಿ

 ೯೪೪೮೧೪೯೧೨೪

sakazi@rediffmail.com

೨೨
ಪ್ರೊ.ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ &
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ.

೯೬೧೧೪೮೮೨೦೫

onkarkakade@gmail.com

೨೩

ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಡೀನರು, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ ಅಮವಿವಿ,
ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಅಮವಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ – 58610

 ೦೯೮೪೫೬೪೦೭೭೨

drchandrappan@gmail.com

೨೪
ಕುಲಸಚಿವರು
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ – 586101
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೧ registrarkswub@gmail.com

೨೫

ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101

 ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೩

exambijapur@gmail.com

೨೬ 
ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586101

 ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೮೯

fokswuv@gmail.com