ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ದಿನಾಂಕ  ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೦೯/೨೦೨೨ UG Admission Date Extended Circular 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೬/೦೮/೨೦೨೨ Revised UG Admission Date Extended Circular 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
/೦೮/೨೦೨೨ UG Admission Date Extended Circular 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೦೬/೨೦೨೨ Admission Notification 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೫/೦೬/೨೦೨೨ UG 1st Sem (NEP) Admission Information for the Year 2022-23 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೨/೧೨/೨೦೨೧ Circular  regarding PG Admission Date Extended upto 10/12/2021 for the year 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೫/೧೧/೨೦೨೧ PG Admission Date Extended Circular for the year 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೦/೧೧/೨೦೨೧ PG Admission Counselling Committee 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೧೧/೨೦೨೧ PG Admission Date Extended Circular 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೨/೧೦/೨೦೨೧ PG 3rd Semester Admission Notification 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೧೦/೨೦೨೧ Academic Related University Bank Account Details ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೧೦/೨೦೨೧ PG, PG Diploma, B.P.Ed and Certificate Courses Admission Notification for the Year 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೧೦/೨೦೨೧ PG Admission Application Form 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೬/೧೦/೨೦೨೧ Circular regarding last date for admission to UG 1st Semester for the academic year 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೭/೦೮/೨೦೨೧ UG Admission Notification 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೩/೦೮/೨೦೨೧ UG Admission Date Extended Circular for the year 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೮/೦೧/೨೦೨೧ UG 1st Semester Admission Date Extended Circular for the year 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೮/೦೧/೨೦೨೧ PG 1st Semester Admission Date Extended Circular for the year 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ