ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೩/೦೮/೨೦೨೧ UG Admission Date Extended Circular for the year 2021-22 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೮/೦೧/೨೦೨೧ UG 1st Semester Admission Date Extended Circular for the year 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೮/೦೧/೨೦೨೧ PG 1st Semester Admission Date Extended Circular for the year 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೩/೧೨/೨೦೨೦ UG Admission Date Extended Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೧೨/೨೦೨೦ PG Admission Date Extended Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೧/೧೨/೨೦೨೦ PG Admission Date Extended Circular for PG Centres ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೧೧/೨೦೨೦ UG Admission Date Extended Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೭/೧೧/೨೦೨೦ PG Admission Date and Counselling Extended Circular ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೨೮/೧೦/೨೦೨೦ PG Admission Date Extended ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೭/೧೦/೨೦೨೦ Admission Bank Account Details ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೧೦/೨೦೨೦ PG Admission Notification and Instructions 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೧೦/೨೦೨೦ PG, PG Diploma & Certificate Courses Abstract Fees Structure 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೧೦/೨೦೨೦ PG Admission Application Form 2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೦೧/೧೦/೨೦೨೦ Prospectus 2020-21 ಕನ್ನಡ  English
೨೬/೦೮/೨೦೨೦ ಪರಿಷ್ಕ್ರಿತ 2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ III ಮತ್ತು IV ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
೧೨/೦೮/೨೦೨೦  2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ III ಮತ್ತು IV ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕುರಿತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ