ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿಂಚೆ
೦೧ ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಎಂ. ಕನ್ನಡ ೮೨೭೭೪೪೧೬೪೦ nagaraj.hpt1@gmail.com
೦೨ ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಕನ್ನನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ೯೭೩೧೪೦೦೯೧೪ deptofenglishkswu@gmail.com
೦೩ ಡಾ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜು ಎಸ್.  ಬಾಗಲಕೋಟ ಹಿಂದಿ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೬ rbagalkot@rediffmail.com
೦೪ ಡಾ. ರಮೇಶ ಎಮ್. ಸೊನಕಾಂಬಳೆ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೦ rameshsonkamblerama@gmail.com
೦೫ ಪ್ರೊ. ವಿಜಯಾ. ಬಿ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೮೫/೮೪೯೬೦೫೯೦೯೮ vijayakorishetty@gmail.com
೦೬ ಪ್ರೊ. ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೧೨/೯೬೧೧೪೮೮೨೦೫ onkarkakade@gmail.com
೦೭ ಡಾ. ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆನಂಧಳ್ಳಿ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೧೨ gavi.vijju@gmail.com
೦೮ ಡಾ. ಆರ್. ವಿ. ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೮೦ rvgshetty@gmail.com
೦೯ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ.ವಾಯ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೨ dr.laxmi@yahoomail.com
೧೦ ಡಾ. ರಮೇಶ ಎಮ್. ಸೊನಕಾಂಬಳೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೦ rameshsonkamblerama@gmail.com
೧೧ ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎಮ್. ಮದರಿ ಇತಿಹಾಸ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೧೨ madaridm@gmail.com
೧೨ ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ ಸಿ. ಕೆ ಬಯೋ-ಇನ್ಪಾರ್ಮೇಟಿಕ್ಸ್ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೨೫/೯೯೭೨೨೫೭೯೮೯ bioinformaticskswuv@gmail.com
ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯ azizmakandar@gmail.com
೧೪ ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯ azizmakandar@kswu.ac.in
೧೫ ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯ azizmakandar@gmail.com
೧೬ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಜಿ. ರಜಪೂತ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೧೮ ggrajput@kswu.ac.in
೧೭ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಜಿ. ರಜಪೂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೧೮ ggrajput@kswu.ac.in
೧೮ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಜಿ. ರಜಪೂತ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೧೮ ggrajput@kswu.ac.in
೧೯ ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೮೫ renukabujurke1@gmail.com
೨೦ ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಬಿ. ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೦೩ drkamashetty2003@yahoo.com
೨೧ ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೦೩  mallikswt@gmail.com
೨೨ ಡಾ. ವೆಂಕೋಬ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೪೮ depteducation2017@gmail.com
೨೩ ಪ್ರೊ. ಜ್ಯೋತಿ ಧಾಮ ಪ್ರಕಾಸ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ ೯೪೪೮೫೭೦೬೯೬ dmjyoti@yahoo.com