ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿಂಚೆ
೦೧ ಪ್ರೊ. ಮಹೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕನ್ನಡ ೮೨೭೭೪೪೧೬೪೦ chintamanimi@gmail.com
೦೨ ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಕನ್ನನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ೯೭೩೧೪೦೦೯೧೪ deptofenglishkswu@gmail.com
೦೩ ಪ್ರೊ. ನಾಮದೇವ ಎಮ್. ಗೌಡ ಹಿಂದಿ ೯೪೪೯೧೨೧೩೩೦ namdevgouda@gmail.com
೦೪ ಡಾ. ರಮೇಶ ಎಮ್. ಸೊನಕಾಂಬಳೆ ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೦ rameshsonkamblerama@gmail.com
೦೫ ಡಾ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬಳಿಗಾರ
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
೯೮೮೦೩೨೪೩೨೫ mallesh.baligar6@gmail.com
೦೬ ಪ್ರೊ. ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೧೨/೯೬೧೧೪೮೮೨೦೫ onkarkakade@gmail.com
೦೭ ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಜಿ. ತಡಸದ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೧೨ pgtadasad@gmail.com
೦೮ ಡಾ. ಆರ್. ವಿ. ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೮೦ rvgshetty@gmail.com
೦೯ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ.ವಾಯ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೨ dr.laxmi@yahoomail.com
೧೦ ಡಾ. ಕಲಾವತಿ ಹೆಚ್. ಕಾಂಬಳೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ    
೧೧ ಡಾ. ಸುರೇಶ ಕೆ. ಪಿ. ಇತಿಹಾಸ    
೧೨ ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ಬಯೋ-ಇನ್ಪಾರ್ಮೇಟಿಕ್ಸ್ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯ bioinformaticskswuv@gmail.com
ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯ azizmakandar@gmail.com
೧೪ ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ಗಣಕ ಅಧ್ಯಯನ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯ azizmakandar@kswu.ac.in
೧೫ ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೦೯ azizmakandar@gmail.com
೧೬ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಜಿ. ರಜಪೂತ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೧೮ ggrajput@kswu.ac.in
೧೭ ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಜಿ. ರಜಪೂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೧೮ ggrajput@kswu.ac.in
೧೮ ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೧೮ azizmakandar@gmail.com
೧೯ ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೮೫ renukabujurke1@gmail.com
೨೦ ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೦೩  mallikswt@gmail.com
೨೧ ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೦೩  mallikswt@gmail.com
೨೨ ಪ್ರೊ. ವಿಷ್ಣು ಶಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ೦೮೩೫೨-೨೨೯೧೪೮ depteducation2017@gmail.com
೨೩ ಪ್ರೊ. ಸಕ್ಫಾಲ ಹೂವಣ್ಣ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ