ಘಟಿಕೋತ್ಸವ

ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ /೧೧/೨೦೨೨ 13th & 14th Convocation Notification
೦೨ ೧೦/೧೦/೨೦೨೨

13th Convocation Notification

೦೩ ೧೨/೧೦/೨೦೨೨ 13th Convocation Application Form
೦೪ ೧೩/೧೦/೨೦೨೧ 12th Convocation Notification
೦೫ ೧೩/೧೦/೨೦೨೧ 12th Convocation  Application Form
೦೬ ೧೩/೧೦/೨೦೨೧ Circular regarding submission of Convocation Application
೦೭ ೧೨/೧೦/೨೦೨೧ 12th Convocation Khadi Dress Code
೦೮ ೧೨/೧೦/೨೦೨೧ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು