ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ ೧೯/೦೯/೨೦೨೦ BSc and B.A 6th Semester Computer Science Practical Exam Time Table Sept-2020
೦೨ ೧೬/೦೯/೨೦೨೦ Revised B.A 5th and 6th Semester Repeaters Exam Time Table Sept-2020
೦೩ ೧೬/೦೯/೨೦೨೦ Revised B.A, B.Com and B.Sc 2nd and 4th Semester Repeaters Exam Time Table Sept-2020
೦೪ ೧೬/೦೯/೨೦೨೦ B.Ed 1st and 3rd Semester Repeaters Exam Time Table Oct-2020
೦೫ ೧೬/೦೯/೨೦೨೦ Revised BBA, BCA, BSW, BFT 2nd and 4th Semester Repeaters Exam Time Table Sept-2020
೦೬ ೧೪/೦೯/೨೦೨೦ BHSc VIth Semester Practical Exam Time Table-2020
೦೭ ೧೪/೦೯/೨೦೨೦ BFT VIth Semester Practical Exam Time Table 2020
೦೮ ೧೧/೦೯/೨೦೨೦ BCA VIth Semester Practical Exam Time Table-2020
೦೯ ೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Revised UG 5th and 6th Semester Repeatres Exam Time Table-2020
೧೦ ೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Revised UG 2nd and 4th Semester Repeatres Exam Time Table-2020
೧೧ ೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Botany VIth Semester Practical Exam Time Table 2020
೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Physics VIth Semester Practical Exam Time Table 2020
೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Chemistry VIth Semester Practical Exam Time Table 2020
೧೪ ೧೦/೦೯/೨೦೨೦ Zoology VIth & VIth Semester Practical Exam Time Table 2020
೧೫ /೦೮/೨೦೨೦  UG IInd and IV Semester Repeater Exam Time Table Septemeber-2020
೧೧/೦೮/೨೦೨೦ Revised UG 5th Semester Repeater and 6th semester Exam Time Table 2019-2020
೧೭ ೦೬/೧೨/೨೦೧೯  Fine Art Practical Exam Time Table Dec-2019
೦೬/೧೨/೨೦೧೯  BFAD Practical Exam Time Table Nov-Dec-2019
೦೨/೧೨/೨೦೧೯  Geography B.A I,III & Vth Semester Practical Examination Time Table Dec-2019
೨೦ ೨೯/೧೧/೨೦೧೯  B.A/B.Sc Home Science & B.Sc(CND) Practical Examination Time Table & Examiners List Nov-Dec-2019
೨೧  ೨೬/೧೧/೨೦೧೯  ಬಿ.ಎಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೧೯
೨೨ ೨೨/೧೧/೨೦೧೯  BCA,BSc/BA 1st,3rd and 5th Semester (Computer Science) Practical Exmination Time Table Nov-Dec 2019
೨೩ ೨೨/೧೧/೨೦೧೯  BSc 1st,3rd and 5th Sem Practical Examination Time Table  Nov-Dec 2019
೨೪ ೧೮/೧೧/೨೦೧೯  Revised-IV UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೨೫ ೧೩/೧೧/೨೦೧೯  Revised-III UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೧೨/೧೧/೨೦೧೯  Revised-II UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೨೭ ೦೮/೧೧/೨೦೧೯  09/11/2019 Degree Exam Postponed
೩೦/೧೦/೨೦೧೯   Revised-I UG Exam Time Table Nov/Dec-2019
೨೯ ೨೩/೧೦/೨೦೧೯  UG Exam Postponed Notification Oct/Nov-2019
೩೦ ೨೨/೧೦/೨೦೧೯ Revised-II  BA,B.Sc (New & Old) Thrid & Fifth Semester UG Exam Time Table Oct/Nov-2019
೩೧ ೧೯/೧೦/೨೦೧೯ Revised-I  BA,B.Sc (New & Old) Thrid & Fifth Semester UG Exam Time Table Oct/Nov-2019
೩೨ ೧೯/೧೦/೨೦೧೯ Revised BBA,BCA,BFT,BSW (New) Third Semester UG Exam Time Table Oct/Nov-2019
೩೩ ೧೦/೧೦/೨೦೧೯ ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬೆರ್-೨೦೧೯