ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

ಹೆಸರು: ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ
ಹುದ್ದೆ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:೦೮೦ -೨೨೨೫೦೬೩೭