ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)

ಹೆಸರು: ಡಾ. . ಬಿ.ಎಸ. ನಾವಿ
ಹುದ್ದೆ: ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)
ಮಿಂಚೆ: registrar.kswub@gmail.com, registrar@kswu.ac.in
ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ