ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)

ಹೆಸರು: ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಸುನಂದಮ್ಮ
ಹುದ್ದೆ: ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)
ಮಿಂಚೆ: registrar.kswub@gmail.com
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೫೧ (ಕುಲಸಚಿವರ ಸಚಿವಾಲಯ)
  ೦೮೩೫೨ -೨೨೯೦೨೬  (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ)
  ೦೮೩೫೨ -೨೨೯೦೩೨ (ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ)
ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ