೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
೦೧
ಕುಲಪತಿಗಳು 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿಜಯಪುರ – 586108
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೫ vc@kswu.ac.in
೦೨
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮೀಷನರ್ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆಯ
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

೦೮೦–೨೨೨೬೩೩೨೭

೦೮೩೬-೨೪೪೭೫೫೪
೯೪೪೮೧೦೪೬೪೪

bngcce@kar.nic.in

jdce2010@gmail.com

೦೩
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
 ೦೮೦-೨೨೨೫೦೬೫೯ egudte@yahoo.com
೦೪
ಪ್ರೊ. ಅಜೀಜ ಮಕಾಂದಾರ
ಡೀನರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ
೯೮೪೫೦೫೧೦೯೭ azizmakandar@gmail.com
೦೫ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಪಾದ್.ವಿ.ಚೌಡಾಪುರಕರ್
ಮನೆ.ನಂ. ೧-೮೬೬, ಬಿ೧/೧ಬಿ, ಅಲಖ್ ನಿರಂಜನ್,
ಭಗವತಿ ನಗರ್,
ಕಲಬುರ್ಗಿ-೫೮೫೧೦೨
೯೮೪೫೪೫೮೩೨೦  
೦೬ ಶ್ರೀಮತಿ.ಮಮತಾ.ಎಸ್
ನಂ.೨೭ & ೨೮, ಚಂದ್ರೋದಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ೧೨ ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ಲೇಔಟ್,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೨೪

೯೪೪೮೨೩೫೭೩೭

mamathasraj30@gmail.com

೦೭
ಡಾ. ಎಸ. ಆರ್. ಜೋಶಿ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಇಂಡಿಯನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೀದರ್
೯೧೧೦೪೮೭೪೯೭ Srjoshi33@gmail.com
೦೮
ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಗೋದುತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಕಲಬುರ್ಗಿ
೯೮೮೬೪೪೬೪೦೦ kalpanavganapathi@gmail.com
೦೯
ಡಾ. ಬಸಪ್ಪ ಚಳಕೊಪ್ಪ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ್
೯೮೪೫೭೪೩೫೩೩

basuchalakoppa@gmail.com

೧೦
ಡಾ. ಕವಿರಾಜ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ನ್ಯಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಕಲಬುರ್ಗಿ
೯೮೮೬೬೦೪೯೮೭

kavirajcp@rediffmail.com

೧೧
Vacant
   
೧೨

Vacant

   
೧೩
Vacant
   
೧೪
Vacant
   
೧೫

Vacant

   
೧೬ Vacant

 

 
೧೭
ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎಮ್. ಮದರಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ
೯೪೪೯೯೬೭೮೮೭ madaridm@gmail.com
೧೮
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
೦೮೩೧ -೨೪೩೩೮೬೦ 
೯೪೮೧೮೩೮೭೩೩ 
commissioner.pue.@gmail.com
೧೯
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
3ನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೨೨೨೫೧೦೧೧
೨೨೦೩೨೫೬೨
೯೯೦೦೯೬೦೨೩೩
 
೨೦
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ
೦೮೦ -೨೨೨೬೩೩೨೭ 
೦೮೦-೨೨೨೧೧೯೦೬ 
cpi.edu.sgkar@kar.nic.in
೨೧
ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ವೈದೀಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು 

೦೮೦-೨೨೮೭೦೦೬೦ 

dmekarnataka@yahoo.com
೨೨
ಕುಲಸಚಿವರು
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586108
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೫೧ registrar.kswub@gmail.com
೨೩
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586108
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೨೩ reg.e@kswu.ac.in