೨೦೨೨-೨೩ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
೦೧
ಕುಲಪತಿಗಳು 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿಜಯಪುರ – 586108
೦೮೩೫೨-೨೨೯೦೨೫ vc@kswu.ac.in
೦೨
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮೀಷನರ್ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆಯ
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

೦೮೦–೨೨೨೬೩೩೨೭

೦೮೩೬-೨೪೪೭೫೫೪
೯೪೪೮೧೦೪೬೪೪

bngcce@kar.nic.in

jdce2010@gmail.com

೦೩
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
 ೦೮೦-೨೨೨೫೦೬೫೯ egudte@yahoo.com
೦೪
ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಬಿ. ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ
ಡೀನರು,ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಕಾಯ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿಜಯಪುರ – 586101
೮೨೭೭೪೪೧೬೪೦
 
chintamanimi@gmail.com
೦೫ ಪ್ರೊ.ವಿ.ಸಿ.ಸವದಿ 
“ಶ್ರೀಗೌರಿ” ಮಿಚಗನ್ ಕಂಪೌಂಡ್
ಸಪ್ತಾಪುರ ಧಾರವಾಡ - ೫೮೦೦೦೧
೮೯೭೧೪೮೮೧೬೦ virupaxapasavadi@gmail.com
೦೬
ಡಾ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಮಾಜ
ವಿಳಾಸ:-ವೀರಂಗ ಅಯುರ್ವೇದಾಲಯ, ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್,
ಮುಧೋಳ- 587313

೯೪೪೮೩೨೭೯೨೪

jyotsnacs08@gmail.com

೦೭ Vacant    
೦೮ Vacant    
೦೯ Vacant  

 

೧೦ Vacant  

 

೧೧
Vacant
   
೧೨

Vacant

   
೧೩
Vacant
   
೧೪
Vacant
   
೧೫

Vacant

   
೧೬
ಡಾ. ಗುಲೇ ಆರಿಫ
W/o ರೆಮೇಶ.ಎಚ್.ಎನ್
ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯಲ್ ಲೇಔಟ, ನಂ:3 ಮೊದಲನೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯಲ್ ಲೇಔಟ, ಕ್ರøಸಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೋಗಾದಿ , ಮೈಸೂರು -570026

೯೪೮೦೪೫೧೧೦೦ / ೯೪೪೯೧೧೨೮೬೮

draruraj@gmail.com
೧೭
ಪ್ರೊ. ಓಂಕಾರಗೌಡ ಕಾಕಡೆ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586108
೯೬೧೧೪೮೮೨೦೫ onkarkakade@gmail.com 
೧೮
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
೦೮೩೧ -೨೪೩೩೮೬೦ 
೯೪೮೧೮೩೮೭೩೩ 
commissioner.pue.@gmail.com
೧೯
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
3ನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ೨೨೨೫೧೦೧೧
೨೨೦೩೨೫೬೨
೯೯೦೦೯೬೦೨೩೩
 
೨೦
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ
೦೮೦ -೨೨೨೬೩೩೨೭ 
೦೮೦-೨೨೨೧೧೯೦೬ 
cpi.edu.sgkar@kar.nic.in
೨೧
ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ವೈದೀಕಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು 

೦೮೦-೨೨೮೭೦೦೬೦ 

dmekarnataka@yahoo.com
೨೨
ಕುಲಸಚಿವರು
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586108
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೫೧ registrar.kswub@gmail.com
೨೩
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ವಿಜಯಪುರ – 586108
(೦೮೩೫೨)  ೨೨೯೦೨೩ reg.e@kswu.ac.in