ಟೆಂಡರ್

 

eProcurement Link - Click Here

ಕ್ರ.ಸಂ ಟೆಂಡರ್ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೧ UG& PG Valued answer booklets,old question papers and spare papers tender notification   17/05/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೨ Printing & Supply of UG/PG Examination Answer Booklets for All Courses as per technical specifications   13/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೩  Re-tender Notification for Printing & Supplying of Examination Marks Card & Convocation certificates for UG and PG Courses as per technical specifications KSWU/Markscards/2019-20/IND134 31/12/2019 16:00:00 ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೪ Printing & Supplying of Examination Marks Card & Convocation certificates for UG and PG Courses as per technical specifications kswu/2018-19/IND129 05/12/2019 16:00:00 ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೫ Short Term Tender Notification for used answer booklets     ಡೌನ್ಲೋಡ್
೦೬ Supply of computer computer lab equipment's to computer center KSAWU/RUSA/CC/2018-19/IND106/CALL-2 24/03/2019 16:00:00  
೦೭ Supply of Lab instruments for the Botany and Zoology dept KSAWUV/RUSA/2018-19/IND104/CALL-2 24/03/2019 16:00:00  
೦೮ Supply of UG Answer Book KSAWU/EXAM/AB/2018-19/IND96 22/03/2019 16:00:00